خط مشی

خط مشی شرکت هرم عمران آذر

شركت هرم عمران آذر ، يكي از بزرگترین شرکت های ساختمانی شمال غرب فعال در زمينه سرمايه گذاری و اجرای پروژه های عمرانی و انبوه سازی ، ضمن رعایت کلیه قوانین و مقررات جاری مرتبط پیرامون موضوعات فعالیت های شرکت ، حفظ و صیانت از محیط زیست و ایمنی و سلامتی کلیه کارکنان و طرفهای ذینفع و جلب رضایت مشتریان را سرلوحه اهداف خود قرارداده است .

مدیریت شرکت هرم عمران آذر اعتقاد راسخ دارد ، طراحی و استقرار اثربخش سیستم جامع مدیریتی بر اساس اصول مندرج در استانداردهایISO 9001-2008,ISO 14001-2004,OHSAS 18001-2007، ابزاری مطمئن برای تحقق اهداف عالیه سازمان بوده و خود را متعهد به رعایت الزامات مذکور در این استانداردها میداند . لذا از کلیه همکاران انتظار دارد با رعایت این اصول ، اینجانب را در تحقق اهداف و خط مشی بشرح ذیل ، یاری رسانند :

1- افزایش رضایتمندی ذينفعان از طریق :

 • توجه جدی به ترجیهات و سلایق مشتریان و استفاده از دیدگاهها و نظرات آنان
 • توجه جدی به شکایات مشتریان و تجزیه و تحلیل نتایج حاصله به منظور بهبود امور در جهت افزایش رضایت آنان
 • ایجاد سیستم ارتباطات درون و برون سازمانی

2- افزایش اثربخشی فعالیتهای کارکنان از طریق :

 • ایجاد سیستم آموزشی و رفع کمبودهای آموزشی آنان در قالب برنامه های مدون
 • مشارکت دادن کارکنان ، با استفاده از سیستم نظام پیشنهادات

3- توسعه و تثبیت اعتبار شرکت از طریق :

 • حفظ کیفیت محصول و انجام کلیه پروژه های در دست اجرا بر اساس معیارهای قابل قبول و اعمال نکته نظرات مشاورین و کارفرما در کلیه مراحل عملیات
 • کاهش هزینه ها و صرفه جویی در زمان به منظور کاهش قیمت تمام شده و انحرافات از برنامه زمانبندی پروژه ها

4- بهبود مستمر فرايند كاري از طریق :

 • تعیین شاخصهای پایش فرآیندها و تجزیه وتحلیل آنها به شکل دوره ای و انجام اقدامات اصلاحی و یا پیشگیرانه مربوطه.

5- پيشگيري از آلودگي هاي زيست محيطي از طریق :

 • شناسایی جنبه های زیست محیطی در کلیه مراحل ساخت و ساز و حصول اطمینان از اجرای ساز وکارهای کنترلی یا پیشگیرانه مناسب
 • مدیریت پسماندها در جهت کاهش پیامدهای زیست محیطی
 • تعیین اهداف خرد زیست محیطی و برنامه ریزی جهت تحقق اهداف

6-بهينه سازي مصرف مواد و انرژي از طریق :

 • تجزیه و تحلیل مصارف انواع مواد و انرژی و اقدامات اصلاحی و یا اقدامات پیشگیرانه مناسب
 • کنترل و کاهش ضایعات

7- ارتقاء سطح سلامت كاركنان و پيشگيري از حوادث و بيماريهاي ناشي از كار:

 • شناسایی خطرات قابل پیش بینی و برنامه ریزی جهت اجرای اقدامات پیشگیرانه
 • حفظ و بهبود آمادگی کارکنان و واکنش آنان در شرایط اضطراری
 • الزام استفاده از لوازم حفاظت فردی توسط کارکنان
 • تجزیه و تحلیل حوادث احتمالی و برنامه ریزی بهبود مستمر
 • تعیین اهداف خرد ایمنی و برنامه ریزی جهت تحقق اهداف

این خط مشی به اطلاع کلیه مديران وکارکنان شرکت هرم عمران آذر رسیده و بطور مقتضی در دسترس کلیه پیمانکاران و سایر ذینفعان قرار دارد .

ارونقی - مــدیر عـامل