هیات مدیره

 

 •  موسی ارونقی   مدیرعامل
  Scanitto 1 19
   مهرداد آرمانفر         رئیس هئیت مدیره  
   نبی قویمی             نائب رئیس هئیت مدیره  Scanitto 2 1
   یاشار قویمی            عضو هئیت مدیره  23
   فرهاد آرمانفر           عضو هئیت مدیره 32
   فرید شکری شیروانی   عضو هئیت مدیره  Scanitto 1 1