پرسنل

کادر فنی و مهندسی و عناصر کليدی    شرکت هرم عمران آذر
رديف نام ونام خانوادگی سمت پــــايه معلومات سابقه
مــدرک تحصيلی رشته
1 وحيد رسولزاده باغميشه مدير پروژه كارشناسي ارشد مهندسي عمران – سازه 23 سال
2 حسين قره جه برحق مدير پروژه كارشناسي ارشد عمران- سازه های هيدروليکی 23 سال
3 رضا سرافراز مدير پروژه كارشناسي عمران 22سال
4 رامين نوبهار رئيس کارگاه كارشناسي عمران 24 سال
5 محمد مسگری عباسی رئيس کارگاه كارشناسي عمران 17 سال
6 خليل خليل زاده رئيس کارگاه كارشناسي عمران 17 سال
7 آرش طاهری آشتيانی رئيس کارگاه كارشناسي ارشد عمران 18 سال
8 طلحه عباسی رئيس کارگاه كارشناسي عمران 17 سال
9 محمد علی يوسف پور كادر فني و مهندسي كارشناسي عمران 37 سال
10 داريوش ذوالاکتاف ثانی كادر فني و مهندسي کارشناسی برق 7 سال
11 حامد چينه کش كادر فني و مهندسي کارشناسی برق – انتقال توزيع 6 سال
12 مهرداد محمودی معاون اجرايی كارشناسي مکانيک – حرارت و سيالات 3 سال
13 ميثم عباس زاده معاون اجرايی كارشناسي مکانيک 3 سال
14 حسين صمد مطلق كادر فني و مهندسي كارشناسي عمران 15 سال
15 هدايت مختاری خطيبی معاون اجرايی كارشناسي عمران 13 سال
16 سيد بهزاد باقر منش معاون اجرايی كارشناسي عمران 8 سال
17 صادق سلطانی علويق معاون اجرايی كارشناسي عمران 15 سال
18 احد نور پور معاون اجرايی كارشناسي عمران 16 سال
19 عادل ساعی معاون اجرايی كارشناسي عمران 12 سال
20 ياشار عنصرودی معاون اجرايی كارشناسي عمران 12 سال
21 مسعود طاهری معاون اجرايی كارشناسي عمران 11 سال
22 مجيد سرداری معاون اجرايی كارشناسي عمران 10 سال
23 امير حسين احباب معاون اجرايی كارشناسي عمران – خاک 5 سال
24 سالار کيا نسب كادر فني و مهندسي كارشناسي عمران 7 سال
25 مهدي طهماسب پور كادر دفتري كارشناسي ارشد حسابداري 12 سال
26 فريبا ثمودي كادر دفتري كارشناسي ارشد حسابداري 9 سال
27 فاطمه اکبر پور کادر دفتری کارشناسی حسابداري 13 سال
28 سحر طاهروردي كادر دفتري كارشناسي مهندسي كامپيوتر – نرم افزار 11سال