پروژه های دردست اجراء

رديف شرح كار محل كارفرما تاريخ شروع
1 انجام باقيمانده عمليات تکميلی اجرايی پروژه بازار ميوه و تره بار صاحب الامر تبريز بلوک D تبريز – ميدان صاحب الامر اداره راه و شهرسازی استان آذربايجان شرقی 1393/04/17
2 تکميل عمليات ابنيه و اجرای تاسيسات مکانيکی و الکتريکی طبقات اداری بلوک A و محوطه سازی پروژه ساختمان نظام مهندسی تبريز سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربايجان شرقی 1395/5/20