اهداف

اهم اهداف شرکت که از اعتقادات متعالی سازمان برخاسته است عبارتند است از :

رشد و تعالی و حضور شرکت در تمامی موضوعات و زمینه های کاری مرتبط

رقابت در بازارهای کاری و پیشی گرفتن از رقبای حرفه ای برمبنای توانمندی و کیفیت

حضور در عرصه های بین المللی و جهانی و صدور خدمات فنی و مهندسی

جلب رضایت کارفرمایان درراستای ایجاد حضور مداوم در زمینه های فعالیت

توسعه کمی و کیفی منابع مورد نیاز در حوزه های نیروهای انسانی، ماشین آلات، سخت افزار و نرم افزار

خودکفایی کشور و شرکت در زمینه های علمی و تکنولوژی و فن آوری

ایجاد اشتغال و سهیم بودن در توسعه اقتصادی پایدار شرکت در کشور